O

REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW - JERZY TRAFAS

z dnia 03 grudnia 2022r.

 

 1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia Kierowców - Jerzy Trafas z siedzibą w Obornikach ul. Rzemieślnicza 9.

 2. Regulamin reguluje warunki oraz wzajemne wobec siebie zobowiązania wynikające z przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o Szkoleniu i Egzaminowaniu, Ustawy o Swobodzie Gospodarczej i Regulacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Osobie Szkolonej - oznacza to osobę, która podjęła szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców - Jerzy Trafas, ul. Rzemieślnicza 9; 64-600 Oborniki i wyraziła akceptację na obowiązujące zasady opisane w niniejszym regulaminie.

 • Ośrodku - oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców - Jerzy Trafas, ul. Rzemieślnicza 9; 64-600 Oborniki wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod numerem 00113016.

 • Szkoleniu (kurs) - oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005r.)

 

§1 OBOWIĄZKI OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

 1. Ośrodek zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 5 styczna 2011r. o kierującymi pojazdami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktry i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).

 2. Ośrodek oświadcza, że dysponuje sprzętem, kadrą oraz infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia. Ośrodek zapewnia, że pojazdy szkoleniowe są sprawne technicznie, posiadają odpowiednie zaświadczenia zezwalające na prowadzenie nimi szkolenia praktycznego oraz posiadają aktualne ubezpieczenie OC.

 3. Ośrodek zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania wiedzy i umiejętności wynikających z programu szkolenia.

 4. W przypadku gdy Osoba Szkolona nie posiada własnych materiałów dydaktycznych Ośrodek wypożycza na czas trwania kursu podręcznik oraz ewentualnie płytę DVD z aktualną bazą  pytań.  Osoba szkolona może również zakupić podręcznik na własność wraz z aktualnymi testami na prawo jazdy (dostęp do aplikacji).

 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania umówionych godzin zajęć teoretycznych i praktycznych w dowolnym momencie, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji. Ośrodek odwołuje zajęcia tylko w wyjątkowych sytuacjach losowych np. awaria pojazdu szkoleniowego. Wówczas odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym terminie.

 6. Ośrodek informuje, iż w trakcie szkolenia może nastąpić przerwa związana z tankowaniem pojazdu. Czas takiej przerwy wliczany jest w czas trwania szkolenia praktycznego.

 

§2 OBOWIĄZKI OSOBY SZKOLONEJ

 1. Osoba Szkolona zobowiązana jest stawiać się punktualnie na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne w czasie wyznaczonym przez Ośrodek oraz z co najmniej jednym ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość Osoby Szkolonej.

 2. Osoba Szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym czasie.

 3. W przypadku przystąpienia Osoby Szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, Osoba Szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy Osób Szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie. Osoba Szkolona ma obowiązek poddać się badaniu trzeźwości, w razie podejrzenia, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub nietrzeźwości.

 4. Umyślne spowodowanie przez Osobę Szkoloną zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź mienia Ośrodka powoduje automatyczne skreślenie z listy Osób Szkolonych w trybie natychmiastowym, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za szkolenie.

 5. Osoba Szkolona ma obowiązek poinformowania o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym, nie później niż do godziny 20 dnia poprzedniego.

 6. Osoby przeziębione, chore są proszone o odwołanie jazd odpowiednio wcześniej. Jeżeli instruktor zauważy widoczne oznaki choroby lub przeziębienia Osoby Szkolonej, ma prawo do odmówienia jazdy i obciążenia Osoby Szkolonej kwotą 35 zł za każdą godzinę jazdy umówionej, a niewykorzystanej.

 7. Uprzejmie prosimy Osoby Szkolone, które są chore na cukrzyce oraz miały w przeszłości ataki padaczki (pomimo orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu) o poinformowanie o tym fakcie instruktora prowadzącego szkolenie praktyczne.

 8. Prosimy o wcześniejsze rezerwowanie jazd (zwłaszcza na kursie ekspresowym oraz jazd dodatkowych/uzupełniających przed egzaminem), Ośrodek  nie gwarantuje wolnych miejsc w każdym dniu i o każdej godzinie.

 9. Osoba Szkolona w momencie zapisania na kurs wyraża zgodę na  przetwarzanie przez Ośrodek jego danych osobowych oraz kontaktowych zawartych w Profilu Kandydata na Kierowcę oraz formularzu zgłoszenia na kurs zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 10. Osoba Szkolona jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem Ośrodka oraz przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 11. Osoba Szkolona jest zobowiązana do zapoznania się z cennikiem Ośrodka, który jest dostępny w siedzibie firmy, na stronie internetowej www.osk-trafas.pl w zakładce "cennik" oraz u instruktora prowadzącego zajęcia teoretyczne lub praktyczne.

 12. Osoba Szkolona zobowiązana jest w formie pisemnej do poinformowania Ośrodek Szkolenia Kierowców o zmianie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji). W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja zaadresowana pod wskazany  przez Osobę Szkoloną adres, a niepodjęta w terminie lub zwrócona do nadawcy traktowana będzie jako skutecznie doręczona.  Ośrodek domyślnie, uznaje że adres zamieszkania zawarty w profilu kandydata na kierowcę jako adres do korespondencji. Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania Osoba Szkolona zobowiązana jest poinformować o tym Ośrodek w formie pisemnej.

 13. Osoba Szkolona zobowiązuje się zwrócić wypożyczone materiały dydaktyczne tj. ewentualnie wypożyczoną płytę DVD z testami oraz podręcznik w terminie 7 dni od dnia zdania państwowego egzaminu teoretycznego.

 14. Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii A1, A2, A w przypadku niezastosowania się przez Osobę Szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kategorii A1, A2, A Osoba Szkolona działa na własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.

 15. Z uwagi na  specyfikę szkolenia z zakresie kategorii A1, A2, A  w przypadku niezastosowania się przez Osobę Szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcie specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kategorii A1, A2, A Ośrodek zastrzega sobie prawo do skreślenia Osoby Szkolonej z listy osób szkolonych i zakończenia kursu.

 16. Podczas nieobecności instruktora nauki jazdy, zabrania się Osobie Szkolonej wsiadania do samochodów szkoleniowych oraz na motocykl, usiłowanie uruchomienia silnika oraz jazdy. W przypadku nie stosowania się do tej części regulaminu Ośrodek zastrzega sobie prawo do skreślenia Osoby Szkolonej z listy osób szkolonych i zakończenia kursu, a Osoba Szkolona będzie zobowiązana do pokrycia strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualny wypadek.

 17. W przypadku rezygnacji z kursu Osoba Szkolona jest zobowiązana powiadomić o tym Ośrodek w formie pisemnej.

 18. Jeżeli badanie lekarskie wykazało, że Osoba Szkolona ma obowiązek nosić okulary podczas prowadzenia pojazdu - wówczas Osoba Szkolona jest zobowiązana posiadać okulary podczas zajęć praktycznych oraz  na  egzaminie państwowym w WORD. W przypadku braku okularów Instruktor prowadzący ma prawo odmówić szkolenia praktycznego, a na egzaminie państwowym Osoba Szkolona nie zostanie dopuszczona do części praktycznej egzaminu.

 19. Osoba Szkolona zobowiązana jest przed zajęciami praktycznymi upewnić się czy musi nosić okulary podczas prowadzenia pojazdu - można to zrobić w Wydziale Komunikacji lub poprosić Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców lub Instruktora prowadzącego o sprawdzenie w Profilu Kandydata na Kierowcę.

 20. Szkolenie praktyczne w Poznaniu najczęściej odbywa się wspólnie z inną Osobą Szkoloną, dzięki temu każda z Osób Szkolonych zyskuje ok 45 min. dodatkowego jeżdżenia na trasach egzaminacyjnych w Poznaniu. Jeżeli Osoba Szkolona chce mieć tylko jazdy indywidualne oraz bez Osób Szkolonych w roli obserwatora należy o tym poinformować instruktora prowadzącego przed rozpoczęciem części praktycznej szkolenia.

 21. Każdej Osobie Szkolonej przysługują nieodpłatne jazdy w charakterze obserwatora podczas szkolenia praktycznego innej Osoby Szkolonej. Jazdy można wykorzystać  np. przed państwowym egzaminem praktycznym aby przypomnieć sobie trasy egzaminacyjne. Chęć uczestniczenia  w szkoleniu praktycznym w roli obserwatora należy zgłosić/zarezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem - uczestnictwo uzależnione jest od dostępności wolnych miejsc i terminów.

 

§3 DANE OSOBOWE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Osobie Szkolonej przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Ośrodek danych osobowych Osoby Szkolonej

 

Jednocześnie od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Osoby Szkolonej przez Ośrodek:

 

 1. Administratorem danych osobowych Osoby Szkolonej jest Ośrodek Szkolenia Kierowców - Jerzy Trafas, ul. Rzemieślnicza 9; 64-600 Oborniki
 2. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe Osoby Szkolonej jest Pan Remigiusz Trafas z którym można się z skontaktować pod numerem telefonu +48 601 845 251 lub pod adresem e-mail: remigiusztrafas@wp.pl. Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można się kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie  przez Administratora danych osobowych Osoby Szkolonej narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Osobie Szkolonej prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
 4. Ośrodek przetwarza dane Osoby Szkolonej w następujących celach:
 • związanych z uczestnictwem Osoby Szkolonej w szkoleniu organizowanym przez Administratora danych,
 • dochodzenia roszczeń (należności) z tytułu braku zapłaty przez Osobę Szkoloną za szkolenie organizowane przez Administratora danych,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   5. Dane osobowe Osoby Szkolonej pozyskiwane są:

 • Bezpośrednio od Osób Szkolonych (np. oświadczenia, formularze, sms itp.),
 • z pobranego Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),
 • z formularza zgłoszenia na kurs,

   6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w pkt.3 dane osobowe Osoby Szkolonej  mogą  być  udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowym. Odbiorcami danych osobowych Osoby Szkolonej mogą być:

 • Wydział Komunikacji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Obornikach ul. 11 Listopada 2a; 64-600 Oborniki,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu ul. Wilczak 53; 61-623 Poznań,
 • biura informacji gospodarczej,
 • firmy windykacyjne.

  7. Dane osobowe Osoby Szkolonej będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania danych osobowych i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa.

  8. Osobie Szkolonej w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują następujące prawa:

 • Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie  zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Ośrodek zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Osoba Szkolona ma prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
 • prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa,
 • prawo do przenoszenia danych: Osoba Szkolona ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczyła, jak również żądać, aby dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

 

 

§4 OPŁATY

 

 1. W przypadku rezygnacji z kursu Osobie Szkolonej przysługuje zwrot za opłacone, a nie wykorzystane godziny zajęć praktycznych - warunkiem jest pisemna forma rezygnacji z kursu.

 2. Cennik dostępny jest w siedzibie firmy oraz na stronie www.osk-trafas.pl.

 3. W przypadku gdy przerwa w szkoleniu będzie wynosiła dłużej niż 6 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatnich zajęć teoretycznych lub praktycznych, a Osoba Szkolona nie złoży pisemnej rezygnacji z kursu lub prośby o zawieszenie szkolenia - wówczas nie przysługuje zwrot za opłacone, a nie wykorzystane godziny zajęć praktycznych.

 4. Osoba Szkolona może rozłożyć płatność za kurs w dogodnych nieoprocentowanych ratach płatnych w czasie kursu, jednakże pierwsza rata w wysokości minimum 700 zł. musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, a ostatnia przed egzaminem wewnętrznym.

 5. Instruktor nauki jazdy czeka na Osobę Szkoloną w  umówionym miejscu przez 25 minut, po tym czasie  uznaje się, że Osoba Szkolona zrezygnowała z zajęć i zostaje obciążona kosztami w wysokości 35 zł. za każdą godzinę jazdy umówionej, a niewykorzystanej. Jednocześnie Osoba Szkolona w celu ukończenia całości szkolenia podstawowego jest zobowiązana odbyć taką ilość godzin, jaka przepadła z jego winy.

 6. Osoba Szkolona ma zagwarantowaną cenę kursu prawa jazdy ustaloną lub opłaconą przy zapisie oraz zgodną z cennikiem w dniu zapisu na szkolenie przez 3 miesiące od daty zapisu na kurs. Po tym okresie, jeżeli nie rozpocznie lub nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie jest zobowiązana do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu, pomniejszonej o udzielony  rabat z tytułu płatności z góry za cały kurs w wysokości z dnia płatności.

 7. Ośrodek w zakresie świadczonych usług na rzecz Osoby Szkolonej nie pokrywa kosztu egzaminu państwowego w WORD. Koszt egzaminu państwowego pokrywa Osoba Szkolona.

 8. Dojazd po/z Kursanta/em do miejsca zamieszkania, rozpoczęcia lub zakończenia zajęć praktycznych na terenie Obornik, Kowanówka, Kowanowa oraz Bogdanowa (Restauracja Culinaria) jest nieodpłatny. W przypadku Rożnowa, Łukowa, Gołaszyna, Maniewa, Świerkówek, Objezierza oraz Wargowa jest płatny zgodnie z cennikiem - nie dotyczy to sytuacji gdzie Kursant jest zabierany "po drodze" w trakcie szkolenia innego Kursanta lub sam prowadzi pojazd w ramach szkolenia praktycznego.

 9. Kaucja zwrotna  za wypożyczone materiały dydaktyczne wynosi 35 zł. W przypadku nie zwrócenia materiałów dydaktycznych w terminie 7 dni od dnia zdania egzaminu państwowego kaucja przepada, a wypożyczone materiały dydaktyczne stają się własnością Osoby Szkolonej.

 10. Do zakończenia szkolenia (kursu) Osoba Szkolona jest zobowiązana do zachowania wystawionych paragonów fiskalnych (paragon musi być czytelny - proponujemy zrobić ksero), dowodów wpłaty oraz rachunków.

 11. W przypadku przelewu na konto Ośrodka wystawiony zostanie paragon fiskalny, który można odebrać w siedzibie firmy w terminie 14 dni od daty wpłaty.

 12. W przypadku reklamacji lub rezygnacji z opłaconego kursu, jazd dodatkowych ewentualne zwroty za niewykorzystaną część  kursu będą możliwe WYŁĄCZNIE za okazaniem dowodu wpłaty, paragonów fiskalnych lub rachunku. Zwroty będą zwrócone w takiej formie płatności jaka została użyta do opłacenia kursu w ciągu maksymalnie 14 dni od daty rezygnacji z kursu.

 13. Nota korygująca do wystawionego paragonu  fiskalnego może być wystawiona w terminie 30 dni od daty wystawienia paragonu. Jeżeli Osoba Szkolona złoży rezygnację ze szkolenia po terminie 30 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego wówczas zostanie potrącona kwota 17,75% z tytułu opłaconego podatku dochodowego.

 14. Informujemy, że od 01.01.2020r., zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, paragony bez numeru NIP nabywcy nie będą upoważniały do odebrania faktury VAT / rachunku. W przypadku gdy Osoba Szkolona chciałaby otrzymać rachunek za szkolenie należy o tym poinformować przed wystawieniem paragonu fiskalnego.

 15. W przypadku wzrostu ceny paliwa o 0,50 zł za litr od dnia płatności za kurs lub ustalonej ceny za kurs Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany ceny kursu tj. doliczenia opłaty paliwowej proporcjonalnej do wzrostu cen paliw oraz zużytego paliwa podczas szkolenia praktycznego

 

§5 REGULAMIN

 1. W przypadku zmiany treści regulaminu - Osobę Szkoloną obowiązuje regulamin obowiązujący w dniu zapisu na kurs tj. dzień rozpoczęcia zajęć teoretycznych lub dzień rozpoczęcia zajęć praktycznych jeżeli w dniu zapisu na kurs miał zdany państwowy egzamin teoretyczny w WORD.

 2. Regulamin Ośrodka dostępny jest w siedzibie firmy, na stronie internetowej www.osk-trafas.pl oraz u instruktora prowadzącego zajęcia teoretyczne lub praktyczne.

 3. Na stronie www.osk-trafas.pl dostępny jest zawsze aktualnie obowiązujący regulamin - wersje archiwalne dostępne są w siedzibie Ośrodka.

 

§6 ROZPOCZĘCIE, REZYGNACJA ORAZ ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 1. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest podpisanie  oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Ośrodka oraz akceptacja jego treści przez  Osobę Szkoloną, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Warunkiem rozpoczęcia części praktycznej szkolenia jest wpłata przy zapisie lub na pierwszych zajęciach praktycznych całości za kurs lub pierwszej raty w wysokości nie mniejszej niż 700 zł.

 3. Osobie Szkolonej przysługuje prawo do zawieszenia kursu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatnich zajęć teoretycznych lub praktycznych. Prośba o zawieszenie szkolenia może nastąpić na wniosek Osoby Szkolonej jedynie w formie pisemnej. Warunkiem zawieszenia szkolenia jest pokrycie kosztów dotychczas wykorzystanych godzin zajęć praktycznych.

 4. Osoba ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia kosztów dotychczasowego szkolenia zgodnie z cennikiem.

 5. Jeżeli strony nie ustalą inaczej miejscem rozpoczęcia zajęć praktycznych jest rynek w Obornikach.

 6. W przypadku rezygnacji z kursu Osobie Szkolonej zostanie wydany oryginał karty przeprowadzonych zajęć oraz zostanie zaktualizowany Profil Kandydata na Kierowcę z adnotacją "rezygnacja z kursu"

 7. Ośrodek oświadcza, iż uregulowanie przez Osobę Szkoloną całości zobowiązania wobec Ośrodka jest warunkiem niezbędnym do zakończenia kursu tj. przystąpienia do egzaminu wewnętrznego.

 8. W przypadku gdy przerwa w szkoleniu będzie wynosiła dłużej niż 24 miesiące kalendarzowe od dnia ostatnich zajęć teoretycznych lub praktycznych, a  Osoba Szkolona  nie złoży pisemnej rezygnacji z kursu lub prośby o zawieszenie szkolenia - wówczas uznaje się, że Osoba Szkolona dobrowolnie rezygnuje z dalszego szkolenia. Profil Kandydata na Kierowcę zostanie zaktualizowany z adnotacją "rezygnacja z kursu".

 9. Ośrodek przechowuje dokumentację dotyczącą kursu tj. karty przeprowadzonych zajęć, wyniki egzaminów wewnętrznych itp. 24 miesiące od daty ostatniego wpisu na karcie przeprowadzonych zajęć. Po tym terminie dokumentacja zostanie bezpowrotnie zniszczona. Nie dotyczy to sytuacji gdy Osoba Szkolona ma nie opłacone, a wykorzystane godziny zajęć praktycznych.

 

§7 INNE POSTANOWIENIA

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Osobę Szkoloną w pojeździe szkoleniowym, na placu manewrowym oraz w sali wykładowej podczas zajęć teoretycznych.

 2. Rzeczy osobiste pozostawione/znalezione w pojeździe szkoleniowym będą przechowywane w siedzibie  Ośrodka przez okres 14 dni - po tym terminie zostaną wyrzucone do śmieci.

 3. Palenie tytoniu w sali wykładowej oraz w samochodzie szkoleniowym jest zabronione. W czasie szkolenia teoretycznego oraz praktycznego będą przerwy podczas których będzie można palić w wyznaczonym do tego miejscu.

 4. Podczas prowadzenia pojazdu przez Osobę Szkoloną obowiązuje  bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego.

 5. Ośrodek prowadzi szkolenie praktyczne bez względu na warunki atmosferyczne panujące podczas szkolenia. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczne szkolenie wówczas zajęcia zostaną przełożone na inny termin.

 6. Ośrodek oraz Osoba Szkolona zobowiązują się wszelkie wynikłe spory rozwiązywać w sposób polubowny. Spory, których nie da się rozwiązać w sposób polubowny rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Ośrodka.

 7. Podczas szkolenia obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania przebiegu części praktycznej oraz teoretycznej szkolenia bez zgody kierownika OSK oraz innych Osób Szkolonych.

 8. Z uwagi na bezpieczeństwo osób szkolonych oraz fakt, iż egzaminy praktyczne na kategorię A1, A2, A przeprowadzone są do końca  października, szkolenia praktyczne na wymienione kategorie mają w okresie października i listopada pierwszeństwo przez kategorią B.

 

 

 

§8 ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Ośrodka.

 2. Wzór rezygnacji ze szkolenia (kursu).

 3. Wzór prośby o zawieszenie szkolenia (kursu).

 

 

 

 

 

KONTAKT:.

 

ul.Rzemieślnicza 9

64-600 Oborniki Wlkp

 

 

Trafas Remigiusz: 601 845 251

(Kierownik OSK)

 

 

Zadzwoń lub wyślij SMS

 

o treści "KURS", a my oddzwonimy udzielając niezbędnych informacji

 

 

 

e-mail:

remigiusztrafas@wp.pl

 

 

W tytule prosimy wpisać:

"zapytanie - prawo jazdy"

 

 

 

skype: raptor7506

 

 

Aktualizacja strony:

08.05.2024r.

 

 

 

Znajdź nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się na egzamin przez

internet

 

Tutaj zarezerwujesz termin egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz wniesiesz opłatę egzaminacyjną

 

 

 

 

Zapisz się >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW - JERZY I REMIGIUSZ TRAFAS